Đời là bể khổ, nhưng chịu được khổ mới có thể trưởng thành
Đời là bể khổ, nhưng chịu được khổ mới có thể trưởng thành